Segueix la sessió del Ple de l’Ajuntament, a les 16:00h

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió del dia 1 de desembre de 2017.

2. Informació de l’Alcaldia.

MOCIONS DE L’ALCALDIA

3. Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes o entitats.

COMISSIONS HONORS I DISTINCIONS

4. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a la CONFRARIA DE SANT JOSEP I SANT JAUME (SANT SOPAR) de Reus.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

5. Assessoria Jurídica. Aprovació de les tarifes del servei de subministrament d’aigua potable i del servei de clavegueram per a l’any 2018.

6. Rendes i Exaccions. Denegació de la declaració d’especial interès o utilitat municipal de les obres de reforma de les oficines de l’Agència Tributària de Catalunya a efectes de l’ICIO.

7. Recursos Humans. Sol•licitud de compatibilitat d’un funcionari de l’Ajuntament.

8. Recursos Humans. Acord en execució de la sentència de 7 de juny de 2017 dictada per la Sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

9. Assessoria Jurídica. Aprovació de la retirada de la condició atorgada pel Ple de l’Ajuntament amb data 27 d’octubre de 2006 a la societat Reus Desenvolupament Econòmic, S.A (per absorció de Gestió Urbanística Pública, S.A) per operar com a administració actuant per al desenvolupament i execució del sector C.8 «La Comarcal».

10. Via Pública. Aprovació del conveni de col•laboració amb el Consell Comarcal del Baix Camp per la prestació del servei de tractament de la fracció orgànica i vegetal dels residus municipals per a l’exercici 2018.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

11. Proposta del Grup municipal CIUTADANS-REUS (C’S) per tal d’implantar a Reus estudis superiors relacionats amb l’escenografia teatral.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

12. Moció del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) referent a la prevenció i atenció al sensellarisme.

13. Moció del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) referent a la inclusió de representants dels comitès d’empresa als patronats, consells generals i consells d’administració de fundacions, organismes autònoms i empreses municipals.

14. Moció dels Grups municipals CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) i ERC-MES-MDC-AVANCEM per tal d’anomenar la zona verda del Mas Mainer amb el nom de Parc de l’1 d’octubre.

Assumptes sobrevinguts.

Precs i preguntes.