Segueix en directe el #Ple d’avui divendres

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de les actes de les sessions de data 07.04.2017 i 12.04.2017.

2. Informació de l’Alcaldia.

HONORS I DISTINCIONS

3. Concessió Menció Honorífica a la Fundació Mossèn Frederic Bara i Cortiella.

MOCIONS DE L’ALCALDIA

4. Alcaldia. Donar compte del decret de l’Alcaldia de data 24.04.2017 d’encàrrec de funcions a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.

5. Alcaldia. Ratificació del decret de l’alcaldia de data 06.04.2017 pel qual se sol·licita una pròrroga fins a 30 de juny del 2018 del termini per a l’execució de les actuacions previstes en el projecte d’intervenció integral “Els barris de ponent de Reus, de Sol i Vista a la Immaculada”.

6. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes o entitats.

TRANSPARÈNCIA

7. Aprovació de la Carta de Servei de Serveis Funeraris.

8. Aprovació de la Carta de Servei del Servei municipal de Biblioteca Pública.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

9. Intervenció. Donar compte de l’informe de la Intervenció General de seguiment de l’execució del Pla d’Ajust, primer trimestre de 2017.

10. Intervenció. Acord de finalització anticipada del Pla d’ajust.

11. Intervenció. Proposta de reducció de capital social de la societat municipal Hospital de Sant Joan de Reus SAM i aportació no dinerària.

12. Ocupació. Aprovació del conveni de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya pels programes PFI-PTT, any 2017.

13. Rendes i Exaccions. Declaració d’interès o utilitat municipal de diverses obres a efectes de l’ICIO.

14. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de la revisió de preus de la concessió administrativa del servei públic integral de recollida de residus sòlids urbans i de neteja viària de Reus, exercici 2017.

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

15. Medi Ambient. Resolució de procediments sancionadors per infracció de la normativa sobre tinença d’animals potencialment perillosos.

16. Gestió Urbanística. Aprovació del Text refós de la modificació puntual del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic, historicoartístic i natural de Reus referent a l’immoble núm. 10 del carrer Llovera.

SERVEIS A LA PERSONA

17. Cultura. Aprovació dels preus públics de la Fira del Circ Trapezi 2017.

18. Ensenyament. Aprovació de l’oferta formativa i dels preus públics de l’Escola de Formació d’Adults Marta Mata, curs 2017-2018.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

19. Proposta del Grup municipal d’ARA REUS (AREUS) per impulsar el vehicle elèctric.

20. Proposta del Grup municipal del Partit Popular (PP) per a rebutjar les amenaces realitzades pel diputat de Junts pel Sí, Lluís Llach, en contra dels funcionaris públics.

21. Proposta del Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) en defensa de la democràcia, la convivència i l’estat de dret.

22. Proposta del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) referent a la acollida de persones refugiades.
23. Proposta del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) referent a la dinamització de l’Aeroport de Reus.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

24. Moció del Grup municipal del Partit Popular (PP) per a la realització d’un quadrant de l’estat de les propostes de resolució i mocions aprovades en la legislatura actual.

25. Moció del Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) referent al finançament de projectes al barri Sant Josep Obrer.

26. Moció del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) referent a la recuperació del Centre d’Art Cal Massó com a equipament de gestió directe municipal.
27. Moció del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) referent a la xarxa d’avantatges per a famílies monoparentals i nombroses.

Assumptes sobrevinguts.

Precs i preguntes.